background

Serbest Bölge Merkezi Bölge Kurulumu

SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET RUHSATI ALMAK İÇİN BAŞVURU ESASLARI

SERBEST BÖLGE MERKEZLİ FİRMA KURULUMU İÇİN;

 Serbest bölgelerde faaliyette bulunmak için Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden faaliyet ruhsatı alınması gerekmektedir. Faaliyet ruhsatı almak üzere;

 Serbest Bölgede kurulacak firmanın, ana sözleşmesi, Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 98 / 4 genelgesindeki hususlara göre hazırlanır. Hazırlanan ana sözleşme, doldurulmuş olan Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ve ilgili evraklar ile birlikte Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne gönderilir. Uygunluk yazısının gelmesine müteakip Devlet Kurumlarına ve Bölge İşleticilerine karşı yapılaması gereken yükümlülükler tamamlanıp Serbest Bölgede faaliyet gerçekleştirilebilir.

I . ETAP

RUHSATIN ALINMASI İÇİN GEREKLİ BROSEDÜR

II . ETAP

RUHSATIN KABULÜNE MÜTAKİP YAPILMASI GEREKENLER

III . ETAP

SERBEST BÖLGEDE TİCARİ İŞLEMLERE BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAKLAR

 1. ETAP

  1- Sanayi İl Müdürlüğünde unvan tespiti yapılır,

  2- Ortakların noter onaylı yetki belgesi ve imza beyannamesi hazırlanır,

  3- 
  Ana sözleşme unvandaki firma ismine göre tanzim edilir,
  ( Ortaklar noterde ana sözleşmenin altını imzalar)

  4- 
  Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. 'den temin edilen faaliyet müracaat formu, kurulacak şirket bilgilerine göre doldurulur.

  5-
  Müracaatçı, serbest bölgede yapacağı faaliyet hakkında tanıtıcı bilgi formu düzenler,

  6-
  Müracaat ücretinin T.C. Merkez Bankası'nın TR 740 000 100 100 000 951 101 301(USD) numaralı hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontunun aslı ve bir fotokopisi,

  7-
   Faaliyet Müracaat Formunun yedinci kısmı olan, serbest bölgede yapılacak faaliyete ilişkin bilgiler kısmında yazılan, alımı ve satışı yapılacak malların 12 haneli GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaralarının ayrı bir kağıda yazılması,

  8-
   Banka, sigorta, kıyı bankacılığı ve finanssal kiralama kuruluşları için Hazine Müsteşarlığı'ndan (Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) alınan izin belgesi,
 2. ETAP

  Faaliyet Ruhsatının verilmesinin uygun görüldüğünün bildiren yazının gönderilmesine müteakip en geç 30 gün içerisinde yapılacaklar;

  9-Ticaret sicil memurluğundan tescil edilir ve aynı gün noterden tasdik edilir,

  10-
   Şirketinizin kuruluş kararının yayımlanacağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin aslı ya da noter onaylı bir sureti ile bu kararın alınan gazetede yayımlanmasına kadar geçecek süre zarfında kullanılmak üzere, Kurulan Firmanın, Ticaret Sicilinde tescil edildiğini gösterir ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan Sicil Tasdiknamesinin alınır, (Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere )
  Bilgi: Mühürlü ana sözleşme taslağının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlatılması şirket yükümlülüğüdür.

  11- 
  Vergi Dairesine başvurulur, şirket kurmak ve banka işlemleri için vergi numarası alınır,

  12- 
  Serbest Bölgede göstereceği faaliyet konusuna göre Gaziantep Sanayi Odasına veya Gaziantep Ticaret Odasına kayıt yaptırılır. Oda sicil kayıt sureti alınır, (Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere )

  13- 
  Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. 'i ile kira veya satış sözleşmesi yapılır.
  ( Sözleşmenin onaylı bir sureti de Ticaret Bakanlığı içindir ),

  14- 
  Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. 'i ile depo sözleşmesi yapılır,

III. ETAP

 Gaziantep Serbest Bölgede resmen şirketin kurulmasına müteakip, ticari hareketin başlaması için yapılması gerekenler;

15- İş yeri sigorta sicil numarasının alınması,

16- 
Firmanız için personel ataması yapılarak giriş izin belgesinin alınması,

17-
 Büro malzemelerinin ve demirbaşların yatırım safhasında bölgeye mal girişi olarak getirilmesi,

18-
 Muhasebe Defterlerinin ( Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte Gümrük Müdürlüğünün de onaylayacağı Envanter Defteri dahil ) Bölge Müdürlüğümüze tasdikinin yaptırılması,

19- 
Serbest Bölge işlemlerinde kullanılacak faturanın bastırılarak Bölge Müdürlüğümüze tasdik ve kaydının yaptırılması,

20- 
T. Ticaret Sicil Gazetesinde serbest bölge şirketinizin oluşturulduğuna dair yayımlanan nüshasının Bölge Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi, ( yayımlanınca )

21- 
Firma yetkililerine ait imza sirküleri aslının Bölge Müdürlüğümüze gönderilmesi,

22- 
Faaliyet ruhsatı müracaat formunda firmanızca taahhüt edilen nakdi sermayenin kambiyo mevzuatına uygun bir şekilde bölgemizdeki banka şubesine transferinin gerçekleştirilmesi,

 Yatırımcı kullanıcılar, faaliyet ruhsatını aldıktan sonra, Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek, hazırlatmış oldukları inşaat projelerini uygulamak üzere "İnşaat Ruhsatı" alırlar. İnşaat çalışmalarını bitirdikten sonra "İskan Ruhsat" larını alarak ticari faaliyetlerine başlarlar.

 Faaliyet ruhsatı alması uygun görülmeyenlere ise, faaliyet ruhsatı için ödedikleri müracaat ücretleri iade edilir.

 Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlar da kendi ülkelerindeki ticaret sicil kayıtlarını ibraz etmek zorundadırlar. Ancak, yurt dışında yerleşik kişilerin serbest bölgeleri adres göstererek serbest bölgede faaliyet göstermesi halinde Yabancı Sermaye Mevzuatına göre izin almaları, ticaret sicil kayıtlarını yaptırmaları ve bu ticaret sicil kaydı ile müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

 Kurulacak şube veya merkez firmada, ticari işlemleri yürütmek için imza yetkisine sahip firma temsilcisi gösterilecekse (şirket müdürü ve dış işler sorumlusu), bu kişinin de imza sirküleri ve firma ortaklarının bu kişinin imza atabilmesi için yetki belgesi gereklidir.