background

Dikkate Alınacak Kriterler

FAALİYET RUHSATI MÜRACAATLARINDA DİKKATE ALINACAK KRİTERLER

No : 2009/1

Yayım Tarihi : 09.01.2009

Yürürlüğe Girdiği Tarih : 09.01.2009

 

                                                                        GENELGE

                                                                         2009/1

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun 25/11/2008 tarih ve 5810 sayılı Kanun ile değişik 1"inci maddesinde, serbest bölgelerin kuruluş amacının, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olduğu ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi ile bölgede faaliyette

bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, "Faaliyet Ruhsatı” almak için “Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu”nu Genel Müdürlüğe teslim edebilecekleri veya gönderebilecekleri, Genel Müdürlüğün mezkur form üzerinde gerekli değerlendirmeleri yapacağı hüküm altına alınmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu Faaliyet Ruhsatı müracaatlarının (yenileme ve süre uzatımı müracaatları dahil) değerlendirilmesinde, Genel Müdürlükçe bölgesel ve sektörel farklılıklar da göz önünde bulundurularak aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır.

 1. Faaliyetin üretim faaliyeti niteliğinde ve çoğunlukla yurtdışına satışa yönelik olması esastır.
 1. Alım-satım faaliyetlerinde de yurtdışına satış esas olup, hammadde, aramalı ve yatırım malları öncelikli olmak üzere yurtiçine satışa da belli oranlarda izin verilebilir.
 1. Müracaat konusu faaliyetin;
 1. a) İnsan sağlığı ve çevre açısından zarar verici mahiyette olmaması,
 2. b) Genel Müdürlükçe belirlenecek hassas ürünleri kapsamaması,
 3. c) Yurtiçi piyasada yıkıcı ve haksız rekabete ortam sağlayıcı vasıfta olmaması nitelikleri aranır.
 1. Faaliyetin;
 2. a) Belli kapasitede istihdam yaratacak nitelikte olması,
 3. b) Doğrudan yabancı yatırım niteliğinde olması,
 4. c) Yeni ve/veya yüksek teknoloji içermesi,
 5. d) Uluslararası ticareti destekleyecek bir hizmet mahiyetinde olması,
 6. e) Serbest bölgedeki sektörel ihtisaslaşma ve kümelenmeyle uyumlu olması hususları değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulur.
 1. Bölgenin fiziki ve altyapı imkânlarının, yapılması planlanan faaliyet için uygun olması şartı aranır.
 1. Başvuru sahibi firma ile ortaklarının veya yeni kurulacak firma ortaklarının geçmiş performanslarının müracaat formunda yer alan taahhüt niteliğindeki yatırım, üretim, ticaret ve sermaye büyüklüklerini doğrulayacak mahiyette olması gerekmektedir.
 1. Türkiye ve dünyadaki genel ekonomik durum, iç ve dış piyasalardaki arz ve talep dengesindeki değişmeler ile firmalarımızın rekabet gücünün korunması hususları göz önüne alınarak Genel Müdürlükçe gerektiğinde ilave kriterler aranabilir

98/4 sayılı Genelgenin bu Genelgeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

İletişim Bilgisi : Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

E-posta : sbgm@ticaret.gov.tr