Duyurular

GAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2019 İŞLEM HACMİ 84.749.297 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ,DEVRİ,SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN 2012/3 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.SERBEST BÖLGE ADRESLİ MALLAR' A İLİŞKİN 2018/1 VE 2003/2 SAYILI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIRGAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2017 İŞLEM HACMİ 33.244.742 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.2017/ 5 SAYILI GENELGE İLE MAL GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIRSERBEST BÖLGELERDEN BAŞKA BİR ÜLKEYE YAPILAN SATIŞLARIN TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN KREDİ, SİGORTA VE GARANTİ HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDISERBEST BÖLGELER BİLGİSAYAR UYGULAMA PROGRAMINDA GİRİŞ İZİN BELGESİ VE TAŞIT PULU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER.SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ,DEVRİ,SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2014/5 SAYILI GENELGEGAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2014 İŞLEM HACMİ 134.454.581 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.Yeni Teşvik Sistemi (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar)KULLANICI FİRMA YETKİLİLERİ TARAFINDAN MÜRACAAT YAPILDIĞI TAKTİRDE HAFTA SONU,BAYRAM VE RESMİ TATİLLERDE İŞLEMLERİN AKSATILMADAN YAPILABİLMESİ İÇİN BÖLGEDE YETERLİ PERSONEL BULUNABİLECEKTİR.29.07.2010
SERBEST BÖLGELERDEKİ VERGİ İSTİSNALARINDAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORUNUN EN GEÇ FAALİYETTE BULUNULAN TAKVİM YILINI TAKİP EDEN YILIN ŞUBAT AYININ 15.'İNCİ GÜNÜ VERGİ DAİRESİNE TESLİM EDİLMESİ GEREKİYOR

 *

ANKARA (A.A) - 29.07.2010 - Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunun ibraz süresine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Serbest Bölgelerde gelir vergisi istisnası hükümlerinden yararlanılabilmesi için Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenen ''Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu'' en geç, faaliyette bulunulan takvim yılını takip eden yılın Şubat ayının 15'inci günü akşamına kadar muhtasar beyannamenin verildiği vergi dairesine teslim edilecek.

Maliye Bakanlığının ''3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:2)'' Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğ ile Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği uyarınca mükelleflerin öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesi amacıyla düzenlenmesi gereken Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunun ibraz süresine ilişkin açıklamalara yer verildi.

Tebliğde 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunun geçici 3'üncü maddesinin (b) bendinin 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren değiştiği belirtilirken, bu değişikliğe göre, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az yüzde 85'ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlerin gelir vergisinden müstesna olacağı hatırlatıldı.

Bu oranı yüzde 50'ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu ifade edilen tebliğde, yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergilerin cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edileceği kaydedildi.

Tebliğde, mükelleflerin, istisna uygulamasına ilişkin olarak Yeminli Mali Müşavirler (YMM) tarafından düzenlenen faaliyet raporlarını en geç faaliyette bulunulan takvim yılını takip eden yılın şubat ayının  15'inci günü akşamına kadar muhtasar beyannameyi verdikleri vergi dairesine teslim edecekleri de bildirildi.

Yıl içinde faaliyetine son veren ya da ürettiği ürünü sonraki yıl içerisinde tamamen satan veya kısmen satışla yüzde 85 şartını gerçekleştiren mükelleflerin ise söz konusu raporları faaliyetlerine son verdikleri ya da ürünü sattıkları veya yüzde 85 şartını gerçekleştirdikleri ayı takip eden ikinci ayın 15'inci günü akşamına kadar muhtasar beyannameyi verdikleri vergi dairesine teslim edecekleri belirtildi.

-TASDİK RAPORUNUN İBRAZ SÜRESİ-

Söz konusu hükümler çerçevesinde, 3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki gelir vergisi istisnası hükümlerinden yararlanılabilmesi için Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenen Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunun en geç faaliyette bulunulan takvim yılını takip eden yılın Şubat ayının 15'inci günü akşamına kadar muhtasar beyannamenin verildiği vergi dairesine teslim edilmesi gerekiyor.

Mükellefler veya YMM'ler tarafından makul bir mazeret bildirilmesi halinde yetkili vergi dairesince, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 17'nci maddesi uyarınca anılan Tebliğ ile belirlenen sürenin bir katını geçmemek üzere ek bir süre verilebilecek.

Buna göre, YMM'ler tarafından düzenlenen Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunun, faaliyette bulunulan takvim yılını takip eden Şubat ayının 15'inci günü akşamına kadarki süreyi kapsayan birinci dönem ile mükellefler veya Yeminli Mali Müşavirler tarafından verilecek dilekçe üzerine belirlenen birinci dönem süresinin bir katını geçmemek üzere verilen ek süreden oluşan ikinci döneme ait süre içinde ibraz edilmesi mümkün olacak.

Bu çerçevede, Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunun, söz konusu istisnanın uygulanacağı takvim yılını takip eden Şubat ayının 15'inci günü akşamına kadar vergi dairesine veremeyen mükellefler veya YMM'lerce herhangi bir başvuruda bulunulmaksızın, bu süreyi takip eden 46 günlük süre içinde verilmesi halinde vergi dairesince kabul edilerek, ek süre verilmesi için başvuruda bulunulmaması nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddesi gereğince adlarına usulsüzlük cezası tatbik edilmek suretiyle işleme konulması, bu süreden sonra verilecek YMM raporları işleme konulmayacak.

-KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ-

Öte yandan Maliye Bakanlığının ''Kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmasına dair usul ve esaslar'' hakkında yönetmelik de Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yatırım yeri tahsisi teşvikinden; Hazine Müsteşarlığınca verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan gerçek ve tüzel kişinin yanı sıra ''yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan'' gerçek ve tüzel kişi de yararlanacak.

Yönetmelikte usul ve esasların hükümlerini; Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler açısından Maliye Bakanı, Özel bütçeli kamu idarelerine ait taşınmazlar açısından bu idarelerin en üst yöneticileri, İl özel idarelerine ait taşınmazlar açısından valiler, Belediyelere ait taşınmazlar açısından belediye başkanları yürütecek.

 


Diğer Haberler ve Duyurlar
Gaziantep Valisi'nden bölgemize ziyaret
GAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2019 İŞLEM HACMİ 84.749.297 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ,DEVRİ,SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN 2012/3 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
SERBEST BÖLGE ADRESLİ MALLAR' A İLİŞKİN 2018/1 VE 2003/2 SAYILI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR
GAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2017 İŞLEM HACMİ 33.244.742 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2017/ 5 SAYILI GENELGE İLE MAL GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR
İran Ankara Büyükelçisi Alireza Bıkdelı GASBAŞ’ı ziyaret etti
SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ,DEVRİ,SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2014/5 SAYILI GENELGE
SERBEST BÖLGELER BİLGİSAYAR UYGULAMA PROGRAMINDA GİRİŞ İZİN BELGESİ VE TAŞIT PULU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER.
SERBEST BÖLGELERDEN BAŞKA BİR ÜLKEYE YAPILAN SATIŞLARIN TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN KREDİ, SİGORTA VE GARANTİ HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI
Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKÇİ Gaziantep Serbest Bölgesi'ni (GASBAŞ) ziyaret etti.
GASBAŞ GENEL KURULU YAPILDI
GAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2014 İŞLEM HACMİ 134.454.581 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
GASBAŞ GENEL KURULU YAPILDI
TOBB-TÜRKİYE SERBEST BÖLGELER MECLİS TOPLANTISI BURSA'DA YAPILDI
Gaziantep Emniyet Müdürü Aydın Gasbaş'ı Ziyaret etti.
Yeni Teşvik Sistemi (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar)
TOBB-TÜRKİYE SERBEST BÖLGELER MECLİS TOPLANTISI ANTALYA DA YAPILDI
Gaziantep Valisi Sayın Erdal ATA 'dan GASBAS' a ziyaret.
2023'E DOĞRU ÖZEL EKONOMİ BÖLGELERİ ÇALIŞTAYI 9-10 ARALIK'TA GAZİANTEP'TE YAPILDI
Özmen’den Ankara Valisi Sayın Alâaddin YÜKSEL 'e ziyaret
Özmen’den Bakan Çağlayan’a ziyaret
Özmen’den Bakan Çağlayan’a Teşekkür Plaketi
SERBEST BÖLGELER KOORDİNASYON TOPLANTISI KAYSERİDE GERÇEKLEŞTİ.
YENİ NESİL SERBEST BÖLGELER TOPLANTISI ANKARADA YAPILDI
KULLANICI FİRMA YETKİLİLERİ TARAFINDAN MÜRACAAT YAPILDIĞI TAKTİRDE HAFTA SONU,BAYRAM VE RESMİ TATİLLERDE İŞLEMLERİN AKSATILMADAN YAPILABİLMESİ İÇİN BÖLGEDE YETERLİ PERSONEL BULUNABİLECEKTİR.
İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ CAFER YILMAZ’ DAN GAZİANTEP SERBEST BÖLGESİNE ZİYARET
GAZİANTEP SERBEST BÖLGESİNE GAZİANTEP LOGOSU KULLANIM BELGESİ VERİLDİ
GASBAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ÖZMEN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ EMNİYET MÜDÜRÜ SÜLEYMAN OĞUZ'U ZİYARET ETTİLER.
SERBEST BÖLGELERDEKİ VERGİ İSTİSNALARINDAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORUNUN EN GEÇ FAALİYETTE BULUNULAN TAKVİM YILINI TAKİP EDEN YILIN ŞUBAT AYININ 15.'İNCİ GÜNÜ VERGİ DAİRESİNE TESLİM EDİLMESİ GEREKİYOR


ÖRNEK SANAYİ SİTESİ DERNEĞİ GASBAŞ'I ZİYARET ETTİ
TÜRKİYE SERBEST BÖLGELER MECLİSİ, MEHMET ÖZMEN İLE 'DEVAM ' DEDİ.
MEHMET ÖZMEN TOBB SEKTÖR MECLİSİ BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ.
 

Copyright © 2007 GASBAŞ Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.