Duyurular

GAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2019 İŞLEM HACMİ 84.749.297 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ,DEVRİ,SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN 2012/3 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.SERBEST BÖLGE ADRESLİ MALLAR' A İLİŞKİN 2018/1 VE 2003/2 SAYILI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIRGAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2017 İŞLEM HACMİ 33.244.742 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.2017/ 5 SAYILI GENELGE İLE MAL GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIRSERBEST BÖLGELERDEN BAŞKA BİR ÜLKEYE YAPILAN SATIŞLARIN TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN KREDİ, SİGORTA VE GARANTİ HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDISERBEST BÖLGELER BİLGİSAYAR UYGULAMA PROGRAMINDA GİRİŞ İZİN BELGESİ VE TAŞIT PULU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER.SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ,DEVRİ,SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2014/5 SAYILI GENELGEGAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 31.12.2014 İŞLEM HACMİ 134.454.581 $ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.Yeni Teşvik Sistemi (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar)KULLANICI FİRMA YETKİLİLERİ TARAFINDAN MÜRACAAT YAPILDIĞI TAKTİRDE HAFTA SONU,BAYRAM VE RESMİ TATİLLERDE İŞLEMLERİN AKSATILMADAN YAPILABİLMESİ İÇİN BÖLGEDE YETERLİ PERSONEL BULUNABİLECEKTİR.SERBEST BÖLGEDE ŞUBE FİRMA KURULUMU
Gaziantep Serbest Bölgesi
Gaziantep Serbest Bölgesi'nin Avantajları
Altyapı ve Teknik Donanım
Faaliyet Konuları ve Süreleri
Ruhsat Çeşitleri
Ruhsat Başvuru Prosedürü
Yürürlükteki Mevzuat
 

SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET RUHSATI ALMAK İÇİN BAŞVURU ESASLARI

( SERBEST BÖLGE ŞUBESİ FİRMA KURULUMU İÇİN; )

Ok Serbest bölgelerde faaliyette bulunmak için Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden Faaliyet Ruhsatı alınması gerekmektedir.Faaliyet ruhsatı almak üzere;

Ok Serbest Bölgede kurulacak şube firma, Faaliyet Ruhsatı müracaat formunu merkez firma bilgilerine göre dolduracaktır. Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ve merkez firmaya ait gerekli evraklar Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderilir. Uygunluk yazısının gelmesine müteakip Devlet Kurumlarına ve Bölge İşleticilerine karşı yapılaması gereken yükümlülükler tamamlanıp Serbest Bölgede faaliyet gerçekleştirilebilir

I . ETAP RUHSATIN ALINMASI İÇİN GEREKLİ BROSEDÜR
II . ETAP RUHSATIN KABULÜNE MÜTAKİP YAPILMASI GEREKENLER
III . ETAP SERBEST BÖLGEDE TİCARİ İŞLEMLERE BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAKLAR

I . ETAP

1- Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'den alınan Faaliyet Ruhsatı Müracaat formunun merkez firma bilgilerine göre doldurulur,

2- Müracaatçı ve serbest bölgede yapacağı faaliyet hakkında tanıtıcı bilgi hazırlanır,

3-
İmza sahibinin yetki belgesi ve imza sirküleri ile (varsa) firma temsilcisinin yetki belgesi ve imza beyannamesi düzenlenir,

4- Müracaatçı firmanın kuruluş ilanı ile son sermaye ve ortaklık yapısının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri ve Ticaret ve/veya Sanayi Odası kaydı (Yabancı firmalar için kendi ülkelerinde geçerli olan kuruluş belgesinin Türkiye'nin o ülkedeki temsilciliğince onaylı örneği),

5- Firmanın son üç yıla ilişkin bilançosu, kar ve zarar cetveli,

6- Müracaat ücretinin Merkez Bankası'na yatırıldığını gösterir banka dekontunun aslı ve bir fotokopisi,

7- (Varsa) Son üç yılda Türkiye'ye getirilen döviz tutarını gösterir belgeler,

8- Müracaat ücretinin T.C. Merkez Bankası'nın 951 101 301 numaralı hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontunun aslı ve bir fotokopisi,

9- Faaliyet Müracaat Formunun yedinci kısmı olan, serbest bölgede yapılacak faaliyete ilişkin bilgiler kısmında yazılan, alımı ve satışı yapılacak malların 12 haneli GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaralarının ayrı bir kağıda yazılması,

10- Banka, sigorta, kıyı bankacılığı ve finanssal kiralama kuruluşları için Hazine Müsteşarlığı'ndan (Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) alınan izin belgesi,

II. ETAP

Ok Faaliyet Ruhsatının verilmesinin uygun görüldüğünün bildiren yazının gönderilmesine müteakip en geç 30 gün içerisinde yapılacaklar;

1- Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. 'i ile kira yada satış sözleşmesi yapılır.
( Sözleşmenin onaylı bir sureti de Dış Ticaret Müsteşarlığı içindir ),

2- Firmanızın yetkili organı tarafından "...(Firma İsmi)...Gaziantep Serbest Bölge Şubesi " nin oluşturulmasına ilişkin kararın alınır,

3- Alınan kararda, şubeye tahsis edilen sermaye miktarı ile şubeyi temsil ve imzalama yetkili kişi yada kişilerin de belirtilmesi ve yetkili kılınana kişilere ait Noter tasdikli imza sirküleri,

4- Ticaret sicil memurluğundan tescil edilir ve aynı gün noterden tasdik edilir,

5- Vergi Dairesine başvurulur, şirket kurmak ve banka işlemleri için vergi numarası alınır,

6-
Müracaatçı,Serbest Bölgede göstereceği faaliyet konusuna göre Gaziantep Sanayi Odasına veya Gaziantep Ticaret Odasına kayıt yaptırılır.Oda sicil kayıt sureti alınır, ( Asıl nüsha Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderilmek üzere )

7- Şirketinizin kuruluş kararın yayımlanacağı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin aslı veya noter onaylı bir sureti veya anılan kararın söz konusu gazetede yayımlanmasına kadar geçecek süre zarfında kullanılmak üzere, şirketiniz Gaziantep Serbest Bölge Şubesi'nin Ticaret Sicili'nde tescil edildiğini gösterir, ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak Sicil Tasdiknamesi'nin aslı veya Noter Onaylı suretini alınır. ( Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderilmek üzere )
8- Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. 'i ile depo sözleşmesi yapılır,

III. ETAP

Ok Gaziantep Serbest Bölgede resmen şirketin kurulmasına müteakip, ticari hareketin başlaması için yapılması gerekenler;

15- İş yeri sigorta sicil numarasının alınması,

16- Şubeniz için personel ataması yapılarak giriş izin belgesinin alınması,

17- Büro malzemelerinin ve demirbaşların yatırım safhasında bölgeye mal girişi olarak getirilmesi,

18- Muhasebe Defterlerinin ( Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte Gümrük Müdürlüğünün de onaylayacağı Envanter Defteri dahil ) Bölge Müdürlüğümüze tasdikinin yaptırılması,

19- Serbest Bölge işlemlerinde kullanılacak faturanın bastırılarak Bölge Müdürlüğümüze tasdik ve kaydının yaptırılması,

20- T. Ticaret Sicil Gazetesinde serbest bölge şirketinizin oluşturulduğuna dair yayımlanan nüshasının Bölge Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi, ( yayımlanınca )

21-
Firma yetkililerine ait imza sirküleri aslının Bölge Müdürlüğümüze gönderilmesi,

22-
Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formunda firmanızca taahhüt edilen nakdi sermayenin kambiyo mevzuatına uygun bir şekilde bölgemizdeki banka şubesine transferinin gerçekleştirilmesi,

Ok Yatırımcı kullanıcılar, Faaliyet Ruhsatını aldıktan sonra, Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek, hazırlatmış oldukları inşaat projelerini uygulamak üzere "İnşaat Ruhsatı" alırlar. İnşaat çalışmalarını bitirdikten sonra "İskan Ruhsat" larını alarak ticari faaliyetlerine başlarlar.

Ok Faaliyet Ruhsatı alması uygun görülmeyenlere ise, Faaliyet Ruhsatı için ödedikleri müracaat ücretleri iade edilir.

Ok Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlar da kendi ülkelerindeki ticaret sicil kayıtlarını ibraz etmek zorundadırlar. Ancak, yurt dışında yerleşik kişilerin serbest bölgeleri adres göstererek serbest bölgede faaliyet göstermesi halinde Yabancı Sermaye Mevzuatına göre izin almaları, ticaret sicil kayıtlarını yaptırmaları ve bu ticaret sicil kaydı ile müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

 

 

Copyright © 2007 GASBAŞ Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.